top of page

Hukuk Büromuzun Hizmetleri

Hizmetler

İş Hukuku

-İş ve toplu iş hukukundan doğacak tazminatlar için tespit davası
 

-İşçi/İşveren her türlü hak ve alacakları için açılacak alacak ve tazminat davaları

 

-İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 

-İş hukuku açısından arabuluculuk ve dava hakkında danışmanlık hizmetleri

 

-İş sözleşmesi ve toplu iş sözleşme taslağı oluşturma

Ticaret ve Şirketler Hukuku

-Şahıs ve sermaye şirketlerine danışmanlık hizmeti

-Şirketlerin satış yoluyla devir alınması veya devredilmesi
 

-Rekabet hukukundan kaynaklanan davalar

 

-Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi ile Sermaye Artırımı ve Azaltımı
 

-Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler (Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme)
 

-Ticaret hukukundan doğan ticari sözleşmelerin yapılması

Kira Hukuku

-Kira süresinin sona ermesinden kaynaklanan tahliye davası

-Kira süresinin sona ermesi nedeniyle tahliye davası

-Yeni malik sıfatı sonucunda ihtiyaç nedeniyle tahliye davası

-Türk Borçlar Kanunu kapsamında özel nedenlere tahliye davası

-Tahliye taahhütnamesinin icra yoluyla tahliye işlemi

-Kira borcunun ödenmemesi nedeniyle başlatılacak icra takibi yoluyla tahliye işlemi

Aile Hukuku

-Çekişmeli boşanma davasının açılması ve yürütülmesi 

-Anlaşmalı boşanma davasında protokol düzenlenmesi
 

-Soy bağı davalarının açılması
 

-Çekişmeli boşanma davası sonucunda mal rejiminden kaynaklanan davaları
 

-Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılması halinde hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 

-Evlat edinme işleminden kaynaklanan davalar
 

-Mal rejimi hususunda danışmanlık hizmeti ve dava takibi
 

-Nişanlanmanın haksız sona erdirilmesi nedeniyle oluşan zararın tazmini için açılacak davalar
 

-Kişinin adı ve soyadının değiştirilmesi
 


 

Ceza Hukuku

-Ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinin görevli olduğu davalar

-Koruma tedbirlerine itiraz ve yaşanan mağduriyetle ilgili tazminat davaları
 

-Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklamaya itiraz

-Soruşturma ve yargılamanın her aşamasında şüpheli veya sanık müdafiiliği

-Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye ve adli kontrolle serbest bırakılma taleplerinin dilekçe ile birlikte mahkemeye sunulması

-Soruşturma ve kovuşturma aşamasında mağdur, müşteki, suçtan zarar gören ve malen sorumlu vekilliği

-İlk derece mahkemesi ilamından sonra istinaf ve temyiz başvuruları

 

-Ceza mahsubu, mükerrirlik ve denetimli serbestlik gibi infaz hukuku ile ilgili yaşanan sorunlara karşı itiraz ve başvurular
 

-Bilişim ve basın suçlarıyla ilgili soruşturma takibi ve ceza davaları

Fikri Mülkiyet Hukuku

-Marka, patent ve endüstriyel tasarımın ulusal ve uluslararası alanda araştırılması,  tescili, korunması ve devir işlemleri

-Marka, patent ve endüstriyel tasarım hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti  verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi
 

-Telif hakları ve ihlali halinde tazminat davaları
 

-Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
 

-Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık  hizmeti verilmesi
 

-Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans  verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi

İdare Hukuku

-İdare hukukundan kaynaklanan idari işlemlerin iptal davası,

-İdari işlemlerle yaşanabilecek zararın engellenmesi için yürütmenin durdurulması talebi
 

-İdari eylemler sonucunda oluşan zararın giderilmesi için tam yargı (tazminat) davası

-İdarenin kesmiş olduğu vergi cezalarına itiraz ve iptal davaları
 

-İhtilaflı gümrük vergisi ve cezalarına karşı itiraz ve iptal davası

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

-Tapu kaydının düzeltilmesi davası

 

-Taşınmaz alım, satım ve kiralama sözleşmeleri

 

-Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 

-İmar kanunundan kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası
 

-Vekalet görevini kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 

-Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i davası
 

-İşgal tazminatı davası
 

-Önalım, alım ve geri alım davaları
 

-Ortaklığın giderilmesi davaları
 

-Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi
 

-Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi
 

-Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları

Yabancılar Hukuku ve Vatandaşlık İşlemleri
 

-Yabancılar hakkında verilen deport (sınırdışı) kararına itiraz sürecinin yürütülmesi

-Yabancılar için oturma izni ve oturma izni uzatma başvurularının yapılması
 

-Yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, 
 

-Suriye vatandaşları hakkında geçici koruma belgesi başvurusunun yapılması
 

-Türkiye’de çalışma izni edinen kişilerin eşi ve çocukları hakkında aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
 

-5901 sayılı kanun kapsamında yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması
 

-3065 sayılı Kanunun 13/i bendi kapsamında yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olduğu katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması
 

-Geri Gönderme Merkezi, İl Göç İdaresi ve Nüfus Müdürlüklerinde gerekli tüm işlemlerin yapılması

bottom of page